1.In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

MOBOX, ‘verhuurder’ Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die met MOBOX in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Consument Huurder’ Ieder natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf die met MOBOX in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Producten’ Het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van MOBOX alsmede op alle met MOBOX aangegane overeenkomsten.
3. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Indien er tegenstrijdige voorwaarden gelden, dan gelden de voorwaarden die het meest gunstigste voor de consument zijn.
4. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
5. Algemene Voorwaarden die de huurder hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door MOBOX is ingestemd.
6. De internetsite van MOBOX richt zich uitsluitend op Nederlandse bedrijven en particulieren.
7. MOBOX behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Als de voorwaarden gewijzigd worden dan heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen.
8. Door het gebruik van de internetsite van MOBOX en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de huurder deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 9.MOBOX is bevoegd van derden gebruik te maken wij de uitvoering van een overeenkomst met de huurder.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Huurders tot het doen van een aanbod. MOBOX is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Huurder geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
4. Een aanbod van de potentiële Huurder als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden
0 de potentiële Huurder heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (“bestelformulier”) aan MOBOX via elektronische weg verzonden. Deze zijn door MOBOX ontvangen.
0 de potentiële huurder heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;
0 een offerte is door de huurder getekend en door MOBOX ontvangen ingeval door MOBOX een op naam gestelde offerte is uitgebracht.
5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Huurder is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Huurder opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door MOBOX herroepen worden in geval de Huurder niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal MOBOX de huurder dit binnen tien (10) dagen na de ontvangst van de bestelling mededelen.
6. Huurder/gebruiker en MOBOX komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van MOBOX gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat als een vermoeden van bewijs.
7. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. MOBOX garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn voor particulieren inclusief omzetbelasting.
2. De huurder is de prijs verschuldigd die MOBOX in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgaven, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door MOBOX worden gecorrigeerd.
3. Transportkosten zijn niet bij de huurprijs inbegrepen. Buiten de landsgrenzen van Nederland worden geen containers geleverd.
4. Indien de prijzen van de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de huurder de bestelling annuleren dn wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen va mededeling van de prijsverhoging door MOBOX.

4. Betaling

1.a Bij online bestellingen wordt de betaling direct afgerond met IDEAL.
Hierin worden de eerste opslagperiode en de Haal- en Brengservice berekend. Na betaling ontvangt wordt er een kopie van deze factuur verstuurd naar het opgegeven email adres
1.b Bij telefonische bestelling wordt er een factuur verstuurd. Hierin worden de eerste opslagperiode en de Haal- en Brengservice berekend. Deze factuur dient betaald te zijn voordat de dienst van MOBOX wordt verleend.
2. Iedere daaropvolgende huurperiode van steeds 1 maand dient na ontvangst van de factuur binnen veertien (14) dagen betaald te worden.
3. Indien de factuur niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst is betaald
– ontvangt de huurder een aanmaning. Na ontvangst van de aanmaning dient de huurder de factuur binnen vier (4) dagen te betalen.
– Blijft de betaling vervolgens nog steeds uit, dan ontvangt de huurder een tweede aanmaning. MOBOX heeft dan het recht een boete van vijfentwintig (25) Euro extra in rekening te brengen. De tweede aanmaning dient binnen vier (4) dagen na ontvangst betaald te worden. Tevens zal er email- en/of telefonisch contact worden opgenomen met de huurder. De huurder is dan verplicht een adres op te geven waar de volle MOBOX bezorgd wordt indien er na vier (4) dagen het desbetreffende bedrag nog niet is betaald. Verlengen van de huurperiode is dan niet meer mogelijk. De volle MOBOX wordt afgeleverd. De huurder heeft vervolgens 2 dagen de tijd om de MOBOX leeg te maken.
Indien de huurder hierin niet mee werkt of niet bereikbaar is, wordt de volle MOBOX buiten geplaatst.
– Indien het op de tweede aanmaning aangegeven bedrag referent naar de desbetreffende factuur nog steeds niet is betaald, ontvangt de huurder een derde aanmaning met een bete verhoogd naar vijftig (50) euro extra. De derde aanmaning dient binnen vier (4) dagen na ontvangst betaald te worden. De volle MOBOX wordt nu direct op het door de huurder aangegeven adres afgeleverd. De huurder heeft vervolgens 2 dagen de tijd om de MOBOX leeg te maken.
– Als het op de derde aanmaning aangegeven bedrag referent naar de desbetreffende factuur nog steeds niet is betaald heeft MOBOX het recht het dossier over te dragen aan een incasso / deurwaarders bureau. Hierna volgen de Algemene Voorwaarde van het incasso / deurwaarders bureau.
MOBOX kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. Indien de facturen na een periode van negen (9) maanden nog niet voldaan zijn wordt de inhoud van de MOBOX ter opbod aangeboden aan de handel.

5. Levering en leveringstijd

1. Bestellingen worden zo snel mogelijk en in overleg met de huurder afgeleverd. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen

hieraan geen rechten ontleend worden, dit geldt ook voor de voorkeur tijden die kunnen worden opgegeven. MOBOX kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

2. Leveringen vinden plaats op het door de huurder tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
3. Zodra de MOBOX Opslagcontainer op opgegeven afleveradres is afgeleverd, gaat het risico voor schade of belading, over op de huurder.

4. Leveringen in het buitenland (landen buiten Nederland) vinden niet plaats. 5. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft MOBOX het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

6. Gebreken en Klachttermijn

1. De huurder dient de container onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten die betrekking hebben op de container dienen binnen 2 werkdagen na levering aan MOBOX ter kennisgeving worden gebracht.

7. Eigendomsbehoud

1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de huurder over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met MOBOX is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.

2. De huurder mag de gehuurde container niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

8. Einde huurovereenkomst of gebruik

1. Graag de MOBOX netjes en leeg op te leveren
2. Spullen die na beëindiging van het huurcontract nog in de MOBOX Staan worden door MOBOX toegeëigend
3 Indien u niet aanwezig kan zijn bij de oplevering, doet MOBOX zelfstandig de inspectie.

9. Garantie en aansprakelijkheid

1 MOBOX is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de huurder of andereen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. MOBOX aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

2.Indien MOBOX om welde rede dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de dagwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
3.De huurder is gehouden MOBOX te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen MOBOX zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de huurder dienen te komen.
4.De informatie en links op de website van MOBOX zijn informatief en MOBOX is niet verantwoordelijk voor de inhoud

10. Overmacht

1. In geval van overmacht is MOBOX niet gehouden haar verplichting jegens de huurder na te komen. MOBOX is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de huurder geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer staking, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storing in een telecommunicatie netwerk, niet beschikbaar zijnde internetsite, ontoegankelijk van het adres van de bestemming.

11. Intellectuele eigendom

1 De huurder erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij MOBOX
2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

3. Het is de huurder verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. 12. Niet toegestane
Het is niet toegestaan om:

– De MOBOX en / of aanhangwagen te verplaatsen
– Wijzigingen aan te brengen in, op of aan de MOBOX – Het dak van de MOBOX te betreden
– Om de volgende spullen in de MOBOX op te slaag:

o Vloeibare chemische stoffen (o.a. thinner, verf) o Explosieven (o.a. kruid, zelfontstekers)
o Giftige stoffen (o.a. oplos-, bestrijdingsmiddelen) o Bederfelijke – en beperkt houdbare goederen

o Brandbare goederen (o.a. gasflessen, spuitbussen) o Brandstoffen (o.a. benzine, diesel, motorolie)
o Bijtende- en milieugevaarlijke stoffen
o Illegale goederen (o.a. drugs, wapens)

o Levende dieren en planten o Chemische stoffen
o Asbest

13. U wordt verzocht om:

  • De MOBOX Opslagcontainer op de juiste manier te beladen en het gewicht gelijkmatig over het vloeroppervlakte te verdelen
  • De zware spullen onderop te zetten
  • Uw spullen goed te verpakken en in te pakken
  • De spullen goed vast te zetten/klem te zetten, zodat ook tijdens het transport de spullen niet kunnen verschuiven of beschadigen

14. Persoonsgegevens

1. MOBOX zal de gegevens van de huurder uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een privacy statement.
2. MOBOX neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

15. Toepassing recht en bevoegde rechter

MOBOX is gevestigd te Lisse (2161 DH) Heereweg 466 en geregistreerd bij de kamer van koophandel te Den Haag onder nummer 52225291. Het BTW identificatienummer is NL 184093004B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan MOBOX op bovenstaand adres of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de internetsite.

2. MOBOX is bereikbaar voor informatie op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur en op zaterdag van 10:00 – 17:00 uur op telefoonnummer 0800-2356626 3. MOBOX streeft er naar om de door haar ontvangen e-mails binnen 4 werkuur te beantwoorden.

Algemene Voorwaarden MOBOX , 1 oktober 2009

Ruimtecalculator

Tuintafel
Tuinstoel
Ligstoel
Grasmaaier
Wasmachine
Droger
Kast (groot)
Verkleedkist
Mobox verhuisdozen
Fiets
Gereedschapskist
Surfplank
Mobox verhuisdozen
Bed (1 persoons)
Bed (2 persoons)
Matras (1 persoons)
Matras (2 persoons)
Kledingkast (klein)
Kledingkast (groot)
Nachtkastje
Mobox verhuisdozen
Koelkast
Diepvriezer
Afwasmachine
Magnetron
Eettafel
Stoelen
Gasfornuis
Wasmachine
Mobox verhuisdozen
Bureau
Bureaustoel
Archiefkast
Computermeubel
Tafel
Stoelen
Mobox verhuisdozen
Bank (2 persoons)
Bank (3 persoons)
Boekenkast
Eettafel
Eettafel stoelen
Bijzettafel
Wandmeubel
Salontafel
Fauteuil
Dressoir
Televisiemeubel
Mobox Verhuisdozen

Berekende ruimte

Benodigde ruimte
0.00 m3
Kies je opslagbox
8 m3 Opslagbox
0
14 m3 Opslagbox
0

Voor de aangegeven postcode is het niet mogelijk om direct een opslagbox te reserveren.

Vraag een vrijblijvende offerte aan.Chat on WhatsApp